Demirören grubunun Ziraat Bankası’na olan borcunun ödenip ödenmediği tartışmaları sürerken, Ziraat Bankası’ndan bir yetkili, bu soruya yanıtın 5411 sayılı yasa nedeniyle verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
Sedat Peker’in videosu ile bir kez daha gündeme gelen Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndaki kredisı ile ilgili Paramedya.com.tr’ye konuşan  Ziraat Bankası’ndan bir üst düzey yetkilisi, ” Bu bilginin açıklanması yasal olarak mümkün degil! Halen yürürlükte olan sayılı Bankacılık kanunu’nun “Sırların Saklanması”başlıklı 73.maddesi kapsamında suçtur. Bu sebeple bu bilgi yasa geregi verilemez”diye konuştu.
NEDİR BU KANUN?
5411 sayılı Bankacılık kanunu’nun “Sırların Saklanması”başlıklı 73.maddesi şöyle:
MADDE 73 – Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleriile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve bunların bağlı ortaklık,iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile
bunların çalışanları da bu hükme tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.
Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, yurtdışındaki muadili denetim mercileri ile düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki sır kapsamında değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya zabıtlar dışında elde edeceği sırların korunmasını sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, düzenlemelere uyulup uyulmadığının izlenmesinde ve Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davaların 
görülmesinde kullanılabilir. Kurumun bu fıkra kapsamında elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verilemez. Mahkeme kararına bağlanmış sır kapsamına giren bilgilerin verilmesinden Kurum sorumlu tutulamaz.
Bankaların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara veya müşterilerine ait sırları, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bankaların destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.
Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların destek hizmeti kuruluşları ile aralarında akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışverişi ile hizmet temini ve ayrıca kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların kendi aralarında doğrudan doğruya veya en az beş banka tarafından kurulacak
şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişi bu hükmün dışındadır. şeklindedir.
Sırların korunmasının temeli Anayasamızın “herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” (m.17/1), “herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz”  (m. 20/I) hükümlerine dayanmaktadır