Banka emeklilerinin bayram ikramiyesi mücadelesi sürüyor. YKB Emekli Sandığı Vakfı, 36.İş Mahkemesi’nin emeklilerin leyhine verdiği karara itiraz etti.
Her bayram emeklilere verilen bin liralık ikramiyeyi alamayan YKB Emekli Sandığı Vakfı emeklilerinin hukuk mücadelesi sürüyor. Yıllardır sürdürülen mücadele 36.İş Mahkemesi’nin emeklilerin leyhine verdiği karardan sonra bir hamle de YKB Emekli Sandığı Vakfı’ndan geldi.  Vakıf, 36.İş Mahkemesi’nin kararına İstinafa götürdü ve itiraz dilekçesini dün itibariyle verdi.
Yapı Kredi Bankası A.Ş.Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Merkez Yönetim Kurulu’da emekli sandığının itirazına karşılık dilekçe verdi. Söz konusu dilekçede şu görüş yer aldı:
-Bayram İkramiyeleri tüm emeklileri kapsamaktadır. 7143 sayılı Kanunla Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenmesi gereken ikramiye TBMM Plan Bütçe Komisyonu 4.5.2018 tarih 34 karar sayısında ” Tüm Emeklilere, bedeli hazinece karşılanmak üzere bayramlarda 1000 TL ikramiye ödenmesi açıklaması yapılmıştır.
-Tüm Emekli ve Sosyal Sigorta Kurumları 5510 sayılı kanunla birleştirilmiştir.5510 sayılı Kanunun geçici 20.Md.hükümlerine göre devir işlemi henüz tamamlanmış olmasa da banka ve Sigorta şirketlerince kurulan emekli sandıkları da 5510 sayılı Kanunu uygulamak zorundadırlar.Dolayısıyla Bayram İkramiyelerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca Hazineden alınarak bu emekli sandıklarına verilmesi, sandıklarca da emeklilerine ödenmesi gerekli ve zorunlu bulunmaktadır.Dolayısıyla gerek SGK Bşk.ve gerekse de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın özel emekli sandıklarının ek.18.madde kapsamına girmediği şeklinde iddialarına da itibar edilmemesi gerekmektedir.
-Bayram İkramiyelerinin , emekli maaşları SGK ‘ca ödenen emeklileri kapsadığı, diğer emekki ve sigorta kurumlarını kapsamadığı şeklindeki iddia ANAYASANIN 10.Maddesi eşitlik kurullarına aykırı bulunmaktadır.Banka ve Sigorta Şirketi Emekli Sandıklarının Kuruluşunu düzenleyen 506 sayılı Kanunun .Geçici 20.Maddesi hükmüne göre en az bu Kanunda belirtilen Yardımların sağlanması Vakıf senedi Hükümlerince de zorunludur.
-Davalı Vakfın ,Davacının önce SGK ya başvurması gerektiği, bu şart yerine getirimeden davanın usulen reddine karara verilmesi öne sürülese de yasal bir dayanağının olmadığı gerekçesiyle talebin reddine,
-Davalı Vakfın ,Arabuluculuğa başvurulmasının dava şartı olduğu ileri sürülse de yasal bir mesnedini olmadığından reddine,
-Davalı Vakfın, Mahkemeye yaptıkları görev itirazının da İdare Mahkemesinde görülmesi konusunda yasal dayanağı olmadığından reddine,
-Davalı Vakfın , Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenmesine müteakip ödenen tutarın hazineden talep edildiği, oysa ki kanunda SGK nn hazineye başvurması gerektiği açıkça belli iken Vakfın Hazineye başvuruması da hatalı olduğunu göstermektedir.
-Konu hakkında emsal yargı kararında (Şeker Sigorta A.Ş.ye açılan 19.İş Mahkemesi 202/275 sayılı dosya kararında da emekli kişiye bayram ikramiyesinin vakıf tarafından ödenmesine hükmetmiştir.)da Bayram İkramiyelerinin Banka ve Sigorta şirketlerince kurulan emekli sandıkları tarafından ödenmesi yönündedir.