Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmeliğin iki maddesinin yürürlük tarihini uzattı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci ve 2 inci maddesinin yürürlük tarihini uzattı.
BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 4/3/2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye uzatıldı. Daha önce uygulamanın 1 Ocak 2020 tarihinde başlaması öngörülmüştü. 
Söz konusu maddeler şu şekilde şu şekilde:
“MADDE 1 – 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
h) TFRS 9: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(11) Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hesaplama sonucu elde edilen pozitif tutarın, aynı Yönetmelik uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının binde altısını aşan kısmı katkı sermaye hesabına dahil edilmez.”