2017 yılında 237 milyon TL Net Kar açıklayan Bankanın karı yüzde -43,5 düşerek 133,9 milyon TL’ye geriledi. Kardaki bu gerilemeye karşılık üst yönetime ödenen ücret ve menfaatlerbir yıl önceki döneme göre yüzde 67,74 arttı, 
Albaraka 2018 yıl sonu mali verilerini yayınladı. Buna göre Aktif Toplamı 2017’de 36,2 milyar TL iken 2018 yılında 42,2 milyar TL’ye yükseltti.    Aktifler içindeki toplam kredileri de 24,4 milyar TL’den 26,1 milyar TL’ye yükseldi. Banka’nın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla itfa edilmiş maliyetiyle ölçülen krediler hesabı toplam aktiflerinin yüzde 62’isini oluşturmaktadır.
Bu artışlara karşılık 2017 yılında 237 milyon TL Net Kar açıklayan Bankanın karı yüzde -43,5 düşerek 133,9 milyon TL’ye geriledi. Karların erimesini uzamanlar “Albaraka 2018’de sevabına çalışmış” yorumunu yapmasına neden oldu.
DONUK ALACAKLARI ARTTI
Aynı dönemler içinde Bankanın Donuk Alacakları 1 milyar 212 milyon TL’den 1 milyar 888 milyon TL’ye yükseldi. Beklenen Zarar Karşılıkları da 699 milyon TL’den 1 milyar 256 milyon TL’ye yükselerek yüzde 79,68 artmış oldu. Bankanın aynı dönemde Kredilerden kazandığı Net Kar Payı Geliri de 1 milyar 267 milyon TL’den 1 milyar 19 milyon TL’ye düştü. Net ücret Komisyon geliri ise yüzde 33,5 artırarak 148 milyon TL’den 198 milyon TL’ye yükseldi.
Genel Müdürlüğü İstanbul’da yerleşik Banka, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yurt içinde 229 (31 Aralık 2017: 219), yurt dışında 1 (31 Aralık 2017: 1) şubesi ve 3.988 (31 Aralık 2017: 3.899) personeli ile hizmet vermektedir. Bankanın Yurt Dışı şubesi Irak’ta bulunmaktadır. 2018 yılında banka 10 şube ile 89 personel artışı gerçekleştirmiştir.
Sermaye yeterlilik standartları ile ilgili banka açıklamalarında; “Banka’nın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hesaplanan cari dönem öz kaynak tutarı 4.713.984 TL, sermaye yeterliliği standart oranı da %14,66’dır. 31 Aralık 2017 için öz kaynak tutarı 4.108.617 TL, sermaye yeterliliği standart oranı da %17,06’dır” açıklaması yer aldı.
KREDİLER TABANA YAYILMADI

Bankada kredi yoğunlaşması özel bankalara göre daha fazla gerçekleşmiş, kredileri tabana yayamadığı anlaşılmıştır.
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan nakdi alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %51 (31 Aralık 2017: %40) ve %60 (31 Aralık 2017: %49)’ dur.
Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 gayri nakdi kredi müşterisinden olan gayri nakdi alacağının toplam gayri nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %49 (31 Aralık 2017: %47) ve %60 (31 Aralık 2017: %58)’dir.
 Banka’ca üstlenilen kredi riski için ayrılan beklenen zarar karşılıkları ( Aşama 1 ve 2 ) tutarı 380.9 milyon TL’dir (31 Aralık 2017: 142.4 milyon TL).
TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Takipteki alacakların aktiften silinmesinde ile ilgili açıklamada ise; “31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 242.1 milyon TL’lik tutar varlık yönetim şirketine temlik edilmiştir. (31 Aralık 2017: 309.3 milyon TL varlık yönetim şirketlerine temlik edilmiştir, 4.9 milyon TL banka yönetiminin aldığı karar gereği terkin edilmiştir.) Banka, takipteki krediler portföyünün 309.387 TL tutarındaki bölümünü Varlık Yönetim Şirketine temlik etmiştir” ibareleri yer almıştır.
Banka dış kaynaklar ile ilgili açıklamada ise şöyledir : 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı yatırıma esas vekale sözleşmeleri çerçevesinde sağladığı 31.856.532 ABD Doları ve 122.404.261 EURO tutarında vekale kredisi (31 Aralık 2017: 190.095.236 ABD Doları ve 153.550.880 EURO) bulunmaktadır. Söz konusu vekale kredilerine ilişkin olarak 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında oluşan kar payı gideri 19.4 milyon TL’dir (31 Aralık 2017: 14.9 milyon TL). Banka, Banka’nın dahil olduğu risk grubu içerisinde yer alan Bereket Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla 350.000.000 ABD Doları ve 1.568.470 TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait söz konusu toplam sukuk ihraç giderleri 277.5 milyon TL’dir (31 Aralık 2017: 114.2 milyon TL).
ASLAN PAYI ÜST YÖNETİME

Banka’nın üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve menfaatlerinin toplam tutarı 18.1 milyon TL’dir (31 Aralık 2017: 10.8 milyon TL). Üst yöneticilere yapılan yüksek ödemeler özel bankalarda da tartışma konusu olmuşken Albaraka da bir yıl önceki döneme göre yüzde 67,74 artış yaptığı görülmüştür.