PARAMEDYA

KOBİnin bankası TEB oldu

KOBİnin bankası TEB oldu

Bir çok banka kullandırdığı kredi ilk 50 ve 100 müşteride bulunurken, TEB son bilançosuna göre,kredileri  genele yaydı.İşte TEB'in tüm bilanço analizi

TEB “KOBİ’nin Bankası” unvanına sahip ama rölantide çalışmış
TEB, 2018 yıl sonu mali verilerini KAP’a bildirdi. Söz konusu verilere göre banka 2017 yılında 85.758 milyon TL olan Varlıklarını ( Aktiflerini ) sadece %13 artırarak 96.907 milyon TL’ye yükseltti. Banka krediler tarafında agresif olmamış, 2017 yılında 63.290 milyon TL olan net Kredilerini sadece % 1,1 artırarak 63.998 milyon TL’ye çıkarabilmiştir. Kredi büyütme oranı rakiplere göre düşük kaldı. Banka bunula ilgili; “Banka'nın 31 Aralık 2018 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarında Aktifinde önemli bir paya sahip olan toplam 66.848.607 bin TL kredi ve bunlara ilişkin ayrılmış olan toplam 2.849.784 bin TL değer düşüklüğü karşılığı bulunmaktadır. Karşılık oranı % 4.26 ile yükselmiştir” açıklaması raporlarında yer aldı. Aktiflerin %66’ı kredilerden oluşmaktadır. Bankanın donuk krediler oranı %4,15’dir.
Banka 2017 yılındaki 1.068 milyon TL’lık karına yaklaşmasına rağmen geçemeyerek  2018 yılını 1.001 milyon TL net kar ile kapadı. Net karda %6,2’lik bir düşme görüldü.
Bankanın, “Vergi öncesi karın 4,206,089 TL (31 Aralık 2017: 3,907,817 TL) tutarındaki kısmı net faiz gelirlerinden, 1,270,224 TL (31 Aralık 2017: 1,059,666 TL) tutarındaki kısmı net ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmakta iken; faaliyet giderlerinin toplamı 2,647,135 TL (31 Aralık 2017: 2,404,905 TL) tutarındadır” açıklamalarından da anlaşılacağı gibi 2017’ye göre kredilerde büyüyemediği için hizmet ücret ve komisyon gelirleri 2017 gibi faiz gelirlerinden daha fazla olmuştur.
Banka 2017 yılında 55.576 milyon TL’lık mevduatını %15,5  artırarak 64.217 milyon TL’ye yükseltmiştir.
Bakanın donuk alacağı 2,7 milyar TL, beklenen zarara karşılık 2,8 milyar TL ayrılmıştır.  Takipteki krediler 1,9 milyar TL olarak belirtilmiştir.
 “Banka’nın donuk alacak portföyünün 500,538 TL tutarında ve 483,618 TL karşılık ayrılmış bölümü 24,061 TL bedelle 2018 yılı içerisinde satılmış ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından satış bedelleri tahsil edilmiş söz konusu donuk alacaklar kayıtlardan çıkarılmıştır” açıklamasından da anlaşılacağı gibi problemli kredi dosyasından 500 milyonTL’lık alacak %4.8 gibi bir oranına Varlık şirketine satılmış ve bu krediler için ayrılan karşılık da silinmiştir. Sözkonusu kredi dosyalarının bu kadar düşük oranlar ile satılması alacak kalitesinin iyi olmadığı dolayısı ile tahsis aşamasında da sorun olduğu izlenimi bırakmıştır.
“31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hesaplanan cari dönem özkaynak tutarı 12,854,950 TL (31 Aralık 2017: 10,913,093 TL), sermaye yeterliliği standart oranı da %16.93’tür (31 Aralık 2017: %16.12)” olarak belirtilmiştir.
Banka, alım - satım nominalleri toplamı 24,658,994 TL (31 Aralık 2017: 23,124,985 TL) olan swap işlemlerini, vadesi 1- 90 gün aralığında belirlenmiş olan mevduat portföyü ve seçilmiş kullanılan krediler portföyü ile eşleşerek, nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamına almıştır.

Riskten korunma amaçlı işlemlerin kur değişimlerinden kaynaklanan net kar 235,442 TL’dir.
Banka, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 9,614,191 TL'si bilanço kısa pozisyonundan (31 Aralık 2017: 10,327,088 TL kısa pozisyon) ve 10,013,090 TL'si nazım hesap uzun pozisyonundan (31 Aralık 2017: 10,443,721 TL uzun pozisyon) oluşmak üzere net 398,899 TL yabancı para uzun pozisyonu (31 Aralık 2017: net 116,633 TL uzun pozisyon) taşımaktadır.

Banka, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Araçlar ile ilgili açıklamalarında; ” alım - satım nominalleri toplamı 24,658,994 TL (31 Aralık 2017: 23,124,985 TL) olan swap işlemlerini, vadesi 1- 90 gün aralığında belirlenmiş olan mevduat portföyü ve seçilmiş kullanılan krediler portföyü ile eşleşerek, nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamına almıştır. Özkaynaklar altında muhasebeleşmiş olan etkin kısma ait tutar 350,622 TL (31 Aralık 2017: 175,119 TL) borç olup, mali tablolarda 76,890 TL (31 Aralık 2017: 38,526 TL) alacak ertelenmiş vergi etkisi düşülerek gösterilmiştir. 2018 yılında gelir tablosunda etkin olmayan kısma ait yansıtılan gelir 24,658 TL’dir (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır )” ifadeleri yer almıştır.
31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Banka’nın Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye toplam tutarı 43,586 TL (31 Aralık 2017: 34,281 TL)’dir. TEB, üst yöneticilerine yapılan ödemelerin 2017’ye göre bazı bankada düşürmesine rağmen,  % 27,1 oranında bir artış yapmayı tercih etmiştir. Personele de benzer bir artış yapıp yapmayacağı merak uyandırmıştır.
“Banka’nın yurt içinde 499 şubesi ve yurt dışında 4 şubesi bulunmaktadır (31 Aralık 2017: 500 yurt içi, 4 yurt dışı şube). 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Banka’nın personel sayısı 9,487 (31 Aralık 2017: 9,464) kişidir” olarak belirtilmiştir. Bir yıl önceye göre 1 şube azalmış 23 personel artışı gerçekleşmiştir.
KOBİ’nin bankası olduğunu gösterdi
Bir bankanın KOBİ bankası olup olmadığını anlamak için kredilerin yoğunlaşma oranına bakmak gerekir. Türk bankalarında genellikle görülen kredilerin nerede ise % 50’si ilk 100 ve 200 müşteride yer alırken TEB bu sınıflamanın dışında kendini göstererek “KOBİ’nin Bankası” unvanını hak ediyor. Bu konuda bankanın durumuna bakalım.
“Banka’nın, uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile birlikte değerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riski yoğunluğu bulunmamaktadır.
31 Aralık 2018 itibarıyla, Banka'nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %19.51 ve %26.06’dır. (31 Aralık 2017: %14.99 ve %20.05)
31 Aralık 2018 itibarıyla, Banka'nın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı %55.11 ve %65.42’dir. (31 Aralık 2017: %47.82 ve %58.75)
31 Aralık 2018 itibarıyla, Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içinde ve nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı sırasıyla %12.69 ve %17.30’dur. (31 Aralık 2017: %5.89 ve %8.30)” olduğu görülmektedir.

Bankanın uygulamaları da bunu nasıl sağladığının ip uçlarını vermektedir.
Banka, düzenlediği TEB KOBİ Akademi, TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 ve TEB Kadın Akademisi ile il il gezerek KOBİ’lerle, kadın işletme sahipleriyle buluşmayı sürdürdü.
Yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak için farklı kurum ve kuruluşlarla projeler gerçekleştiren TEB, TÜBİTAK’ın Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında akredite kuruluşlar arasında yer alan tek özel finans kuruluşu olarak dört yıldır girişimcilerin başvurularını kabul ediyor.
TEB, bugüne kadar toplamda 64 teknolojik iş fikrinin 9,6 milyon TL hibe desteği kazanmasında köprü rol oynadı.


Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı,
Banka, 5 Kasım 2018 tarihinde 210 milyon USD tutarında 10 yıl vadeli, 5 yıldan önce olmamak şartıyla en erken 5.yılsonunda ve takip eden ilk faiz ödeme döneminde olmak üzere 2 adet erken itfa hakkı bulunan sermaye benzeri borçlanma senedi ihraç etmiştir. İhracın faiz oranı sabit yıllık %10.40 olup 5. yılın sonunda, ilk erken itfa tarihinden sonra 6 aylık Libor + %7.32 yıllık faiz oranı ile devam edecektir.
Banka, 8 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 14 Mayıs 2012 tarihinde İkincil Sermaye Benzeri Borçlanma olarak  65  milyon  USD  tutarında  borçlanma  aracı  ihraç  etmeye  karar  vermiştir.  İhracın  faiz  oranı  altı  aylık  USD Libor + %5.75 yıllık olarak belirlenmiştir. Borçlanma aracının vadesi 14 Mayıs 2024 olup ilk yedi yıl içerisinde vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Borçlanma aracı Yönetim Kurulu kararı ve BDDK’nın onaylaması şartı ile 14 Mayıs 2019 tarihinde itfa edebilecektir.
Banka, 27 Haziran 2018 tarihinde 125 milyon EUR tutarında, 10 yıl vadeli ve 27 Haziran 2023 tarihinde erken itfa hakkı bulunan sermaye benzeri borçlanma senedi ihraç etmiştir. İhracın faiz oranı 6 aylık Euribor + %5.10 yıllıktır.

Yukarıda bahsedilen her dört sermaye benzeri kredi, BDDK'nın "kredi sermaye" tanımları paralelinde kullanılmış olup, Banka'ya uzun vadeli kaynak yaratmanın yanı sıra, Banka'nın sermaye yeterlilik rasyosunu da pozitif yönde etkilemektedir” şeklinde açıklamalar yer almıştır..
 

Etiketler: tebteb bilanço analiziteb kobi

Facebook Yorumları