2018 yıl sonu banka bilançoları açıklamaya başlarken QNB Finansbank’ın karını 2017’ye göre TL Karda % 50,2 artırması dikkatleri üzerine çekti. QNB Finansbank’ın bunu nasıl sağladığı, neleri doğru yönettiği ile ilgili araştırmayı KAP’a yapılan bilgiler ışığında yaptık
Banka Aktif büyüklüğünü % 25,1 artırarak 2017’ye göre 125,8 milyar TL’den 157,4 milyar TL’ye yükseltti. 2017 yıl sonundaki 1,6 milyar kar eden banka 2018 yılında karını % 50,2 artırarak 2,4 milyar TL’ye yükseltti.
Banka 2018 yılında  16.3 milyar TL Faiz gelirine karşılık;  8,7 milyar TL faiz gideri ile net faiz gelirinden, 7,6 milyar TL kazanç sağladı. Banka gelir kalemlerinde 2,1 milyar TL net ücret ve komisyon geliri de dikkati çekti.
Üstelik bunları, 540 Şubesi ev 12.276 personel ile yaptı. Üstelik 2018 yılında çoğu banka personel çıkarığp küçülür iken QNB Finansbank personelde 269 artış kaydetmesi. 12.007 olan personeli 2018’de 12.276 adete çıkardı.
Bankanın, “ 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait net döviz işlemleri karı 597.803 TL (31 Aralık 2017 – 136.962 TL net döviz işlemleri karı) olmaktadır” açıklamasından da anlaşılacağı gibi döviz işlemler karını 2017’ye göre iyi yönettiği anlaşılmaktadır.
Bankanın, “Cari dönemde Banka’nın ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır (1 Ocak – 31 Aralık 2017 – Banka sermayesi, 200.000 TL’lik kısmı birinci kar payından karşılanarak bedelsiz olarak 200.000 TL tutarında artırılmıştır)” açıklaması olumlu karşılanmıştır.
Banka sermaye yeterlilik oranı ile ilgili, “Banka’nın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hesaplanan cari dönem özkaynak tutarı 18.864.272 TL (31 Aralık 2017 – 14.142.352 TL), sermaye yeterliliği standart oranı da %15,42’dir (31 Aralık 2017 – %14,99). Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı ilgili mevzuat ile belirlenen asgari oranın oldukça üzerindedir” açıklamasını yapmıştır.
Banka merak edilen Türk Telekom ile ilgili açıklama ise şu şekilde yaptı :  “Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’ye (OTAŞ) için kredi sözleşmeleri vasıtasıyla sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için Banka‘nın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflar arasında mutabakata varılmış ve OTAŞ’ın sahibi olduğu, Türk Telekom’un ihraç edilmiş sermayesinin %55’ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 192.500.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin tamamının doğrudan veya dolaylı ortak oldukları, özel amaçlı bir şirket tarafından devir alınmıştır. Sözkonusu borcun devir edilmesi sonucunda 106.122 TL tutarında risk bakiyesi bilanço dışı bırakılmış olup tüm yasal ve idari izinlerin alınarak yeniden yapılandırılan risk bakiyesi ise 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sözkonusu bakiye TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak takip edilmeye başlanmıştır”.
Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar, “31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Banka’nın yükümlülüklerinin %55’i (31 Aralık 2017 – %54) mevduat, %12’si (31 Aralık 2017 – %13) alınan krediler, %6’sı (31 Aralık 2017 – %6) ihraç edilen menkul kıymetler ve %3’ü (31 Aralık 2017 – %5) para piyasalarına borçlardan oluşmaktadır” şeklinde olmuştur.
SWAP İşlemlerini iyi yönetmiş
Banka Swap işlemleri ile ilgili açıklamalarda başta Konut Kredileri, Proje Finansman Kredileri de kapsayacak şekilde iyi yönettiği anlaşılmaktadır. Bankanın bu konuda yaptığı açıklamalar aşağıdaki gibidir :
Bilanço tarihi itibarıyla 6.055.337 TL (31 Aralık 2017 – 4.757.337 TL) tutarındaki konut kredisi 6.922.598 TL (31 Aralık 2017 – 4.973.074 TL) nominal tutarlı swaplar ile riskten korunma muhasebesine konu edilmiştir
Bilanço tarihi itibarıyla 223.858 TL (31 Aralık 2017 – 188.632 TL) tutarındaki sabit faizli proje finansmanı kredisi 210.304 TL (31 Aralık 2017 – 179.136 TL) nominal tutarlı swaplar ile gerçeğe uygun değer riskinden korunma muhasebesine konu edilmiştir
Bilanço tarihi itibarıyla 2.150.000 TL tutarında (31 Aralık 2017 – 5.210.000 TL) swaplar riskten korunma aracı olarak riskten korunma muhasebesine konu edilmiştir.
Bilanço tarihi itibarıyla 2.519 Milyon ABD Doları tutarında (31 Aralık 2017 – 2.753 Milyon ABD Doları) swaplar ABD Doları mevduatların, 289 Milyon Avro (31 Aralık 2017 – 319 Milyon Avro) nominal tutarındaki swaplar Avro mevduatların riskten korunma aracı olarak riskten korunma muhasebesine konu edilmiştir. 
Bilanço tarihi itibarıyla 810 Milyon ABD Doları (31 Aralık 2017 – 260 Milyon ABD Doları) nominal tutarındaki swaplar riskten korunma aracı olarak riskten korunma muhasebesine konu edilmiştir.
Banka ana gelir kalemleri ile ilgili bilgiler ise; “31 Aralık 2018 tarihinde sona eren döneme ait gelir kalemleri içerisinde net faiz geliri 7.683.373 TL (31 Aralık 2017 – 5.651.601 TL), net ücret ve komisyon gelirleri 2.139.885 TL (31 Aralık 2017 – 1.685.893 TL) ve diğer faaliyet gelirleri 64.077 TL ile (31 Aralık 2017 – 131.780 TL) önemli bir yer tutmaktadır” şeklindedir. Burada ücret ve komisyon gelir atrafını çok iyi yöneterek fazladan ek gelir yaratması dikkat çekmiştir.
Diğer bir çok banka 2018 yılında üst yönetime ödenecek ücret ve ikramiyelerde kısıntıya giderken QNB Finansbank bunun tam tersini yaparak % 9,30 artırmış durumda. Bu konu ile ilgili raporda yer alan açıklama; “ Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Banka’nın üst yönetimine ödenen ücret ve ikramiyeler toplamı 90.436 TL’dir (31 Aralık 2017 – 82.697 TL)” şeklinde oldu.
Üst yönetime yapılan ödeme grup firmalarında da benzer şekilde artırılmış olup; “ Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Grubun üst yönetimine ödenen ücret ve ikramiyeler toplamı 102.819 TL’dir (31 Aralık 2017 – 94.806 TL)” şeklinde belirtilmiştir. Üst yönetime yapılan ücret ve ikramiyelerde kısıtlamaya gitmeden artırılması ve diğer bir çok bankadan daha fazla ödeme yapılması personeli maddi olarak ek motive çalışma yaptığı yönünde yorumlanmıştır. Zira banka içi görüştüğümüz çalışanlar, “sadece üst yöneticiler değil nerede ise tüm çalışanlar bir şekilde prim uygulamasından nemalandı” açıklaması yaparak bu öngörümüzü de desteklemiş oldu. Bilindiği gibi QNB Finansbank yurtdışı tatil ödülünü en sık kullanan bankalardan biri aynı zamanda. Ayrıca banka üst yöneticiler dahil katıldığı, 2018 yılında aylık 100 binleri bulan müşteri ziyaretleri bankanın büyümesinde en önemli etken olduğu belirtilmektedir.